Home / Profil Yayasan Daarul Hikmah / Visi, Misi dan Tujuan

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Terpadu yang modern dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat guna membentuk insan yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa menuju izzul Islam wal muslimin.

Misi

  1. Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan islam secara terpadu dalam arti yang seluar-luasnya dengan semangat amar makruf nahi munkar.
  2. Mengawal dan membela aqidah Islamiyah berdasarkan Al-Qurân dan Sunnah Rasul.
  3. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin.
  4. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa melalui pengembangan kegiatan yang meningkatkan IMTAQ dan IPTEK sesuai aqidah Islam.
  5. Mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan umat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan

  1. Membentuk generasi muslim yang berakhlaq mulia, berilmu, cakap dan mempunyai kesadaran dalam bertanggung jawab terhadap kemaslahatan ummat
  2. Membentuk masyarakat yang berkepribadian islami yang akan dicapai melalui jalur pendidikan formal maupun non formal
  3. Mendidik masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Alloh SWT, memiliki kecerdasan, keterampilan dan berahklaqul karimah.
  4. Turut serta dalam mempersiapkan generasi pembangunan yang shalih shalihah, mulia akhlaqnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya.